Introduktionsprogram

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är till för dem som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program. Det finns fyra introduktionsprogram, vars mål är att förbereda eleverna antingen för ett nationellt program, för arbetsmarknaden eller för någon annan utbildning (t.ex. på en folkhögskola). Varje elev på ett av introduktionsprogrammen har en individuell studieplan och läser på heltid. Om eleven önskar lägre studietakt ska det i så fall stämma överens med det program som man har valt. Introduktionsprogrammen ger elever möjlighet att studera utifrån sina individuella förutsättningar.

Individuellt alternativ och språkintroduktion är inte sökbara utbildningar. Elever tas in via uppföljningsansvarig i kommunen eller en annan behörig tjänsteman, lärare eller rektor. Innehållet i de två utbildningarna utformas av eleven och skolan gemensamt. Programinriktat val är en sökbar utbildning medan yrkesintroduktion kan vara sökbara alternativ om de anordnas för en grupp elever. Prata mer med din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Vi har fyra introduktionsprogram

  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion
  • Programinriktat val
    (aktuellt från 1 juli 2019)
  • Yrkesintroduktion

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Från och med 20 juli 2018 ska elever på individuellt alternativ läsa kurser i gymnasieämnen om eleven har förutsättning att klara dem (6 kap. 6 § gymnasieförordningen).

Språkintroduktion är en utbildning för dig med annat modersmål och som nyligen har kommit till Sverige. Även du som varit i Sverige en längre tid men ännu inte lärt dig så mycket svenska är hjälpt av att läsa språkintroduktion. På språkintroduktion lär du dig det svenska språket, men du får också lära dig mer om det svenska samhället.

Det har skett ändringar i gymnasieförordningen som innebär att elever på språkintroduktion kan få undervisning i enbart svenska eller svenska som andraspråk under en kort inledande period. I övrigt ska utbildningen baseras på den inledande bedömning som görs och de ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning (6 kap. 8 § gymnasieförordningen). Dessa ändringar börjar gälla på utbildning påbörjad efter 30 juni 2019.

Enligt 17 kap. 14 a § skollagen, som trädde i kraft 1 juli 2018 men tillämpas på utbildning som påbörjas från och med 1 juli 2019, ska nyanlända elevers kunskaper bedömas när de tas emot vid Språkintroduktionsprogrammet. Det innebär alltså att elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter ska kartläggas.

På Västerås Citygymnasium har vi tre nivåer på svenskundervisningen. I takt med att du lär dig mer svenska får du läsa fler ämnen. Med åtta godkända ämnen kan du välja att studera på ett yrkesprogram. Tolv ämnen ger dig behörighet till högskoleförberedande program. De betyg du har med dig från ursprungslandet valideras så att du kan gå fortare fram.

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts av Programinriktat val från 1 juli 2019. Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. För att antas ska de ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. 

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Eleven ska både ska kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.

På yrkesintroduktion kan även kurser från yrkespaketen ingå. Läs mer om yrkespaketen på Skolverkets hemsida.

Är du redo att världen?

Varmt välkommen med din ansökan - Vi ser fram emot att få lära känna dig!