Introduktionsprogram (Gy 2011)

Introduktionsprogram

Programbeskrivning

lntroduktionsprogrammen är till för dem som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Det finns fem introduktionsprogram, vars mål är att förbereda eleverna antingen för ett nationellt program, för arbetsmarknaden eller för någon annan utbildning (t.ex. på en folkhögskola). Varje elev på ett av introduktionsprogrammen har en individuell studieplan och läser på heltid. Om eleven önskar lägre studietakt ska det i så fall stämma överens med det program som man har valt. lntroduktionsprogrammen ger elever möjlighet att studera utifrån sina individuella förutsättningar.

Individuellt alternativ och språkintroduktion är inte sökbara utbildningar. Elever tas in via kurator, gymnasiesamordnare, uppföljningsansvarig i kommunen eller en annan behörig tjänsteman, lärare eller rektor. Innehållet i de två utbildningarna utformas av eleven och skolan gemensamt. Programinriktat individuellt val är en sökbar utbildning medan preparand och yrkesintroduktion kan vara sökbara alternativ om de anordnas för en grupp elever. Prata mer med din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Introduktionsprogram

  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion
  • Programinriktat individuellt val
  • Preparandintroduktion
  • Yrkesintroduktion

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ riktar sig till elever som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Den är tänkt att hjälpa elever vidare till yrkesintroduktion, någon annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är en utbildning för dig med annat modersmål och som nyligen har kommit till Sverige. Även du som varit i Sverige en längre tid men ännu inte lärt dig så mycket svenska är hjälpt av att läsa språkintroduktion. På språkintroduktion lär du dig det svenska språket, men du får också lära dig mer om det svenska samhället.

Vi har tre nivåer på svenskundervisningen. I takt med att du lär dig mer svenska får du läsa fler ämnen. Med åtta godkända ämnen kan du välja att studera på ett yrkesprogram. Tolv ämnen ger dig behörighet till högskoleförberedande program. De betyg du har med dig från ursprungslandet evalueras så att du kan gå fortare fram.

Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val är till för elever som har några, men inte alla, av de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Tanken är att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till ett yrkesprogram. För att antas ska de ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Preparandintroduktion

Preparandintroduktionen ska ge behörighet till ett nationellt program. Utbildningen är till för elever som gått ut grundskolan utan behörighet att söka till gymnasiet. Utbildningen pågår i högst ett år.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet är att underlätta för dem att komma in på arbetsmarknaden eller att få behörighet till ett yrkesprogram.

Är du redo att världen?

Varmt välkommen med din ansökan - Vi ser fram emot att få lära känna dig!