Om skolan

  • Vår vision & människosyn
  • Interkulturell pedagogik
  • Arbetsglädje

Vi befinner oss i en föränderlig värld där utvecklingen kännetecknas alltmer av globalisering, internationalisering, mångkultur och individualisering. Detta har blivit de mest omdebatterade frågorna i vår samhälls- och människoutveckling. På samma sätt har pedagogiken som vetenskaplig disciplin utvecklats och förändrats, i synnerhet grundsynen på uppfostran, utbildning och övrig systematiserad kunskap som påverkar på människan.

Västerås Citygymnasium ska följaktligen präglas av övertygelsen om alla människors lika värde oavsett etnisk och kulturell bakgrund och skolan ska ha ett tolerant och demokratiskt förhållningssätt. Vårt förhållande till varandra skall präglas av solidaritet, generositet, ansvar och hjälpsamhet. Varje individ har rätt att bli sedd, hörd och respekterad. För detta krävs utrymme för oliktänkande, delaktighet i debatt inför beslut och ansvar för att efterleva fattade beslut.

Interkulturell pedagogik innebär en gränsöverskridande process, ett samspel mellan människor från olika kulturer samt en ömsesidighet för varandra (Lahdenperä, 2004 s. 15; Lorentz, 2007, s. 98). Den interkulturella pedagogiken främjar alltså ungdomarnas lärande av språk, kultur, seder, bruk och värderingar, så att de kan röra sig obehindrat i den globaliserade världen. Ur vår allmänna samhälleliga uppfattning har vi som utgångspunkt den mångkulturella helhetssynen, dvs. syn på etik, kunskap, människan, samhället och den pedagogiska situationen: Alla människor är lika värda oavsett nationalitet, kultur, etnicitet, kön och sexuell läggning. Alla behöver kunskap, utveckling och självförverkligande. Alla har rätt till utbildning. Män och kvinnor är jämställda. Människan är en del av naturen, en kreativ och social varelse. Hon kan förändra sin värld och är i högsta grad utvecklingsbar. Samhället är mångkulturellt och ska vara fritt från alla typer av förtryck. Det måste organiseras och utformas genom ett uppmuntrande men också kritiskt förhållningssätt; där den interkulturella utbildningen fokuserar och främjar individens och samhällets utveckling. Lärandet är en livslång process. Därför måste människan ständigt arbeta vidare med att söka nya kunskaper.

Mot denna bakgrund har Västerås Citygymnasium (VCG) som uppdrag att bedriva en mångkulturell svensk skola med profilen mänskliga rättigheter och räddningstjänst.

Alla har rätt att uppleva arbetsglädje, trygghet och trivsel. För eleverna bidrar det till motivation för studierna, så att de utifrån sina egna förutsättningar bygger upp kunskap och bildning och når goda resultat. Varje elev skall, utifrån sina förutsättningar, mötas av höga förväntningar, uppmuntran och stimulans för att utvecklas optimalt.

Skolans arbetssätt skall präglas av tolerans för att skapa en ömsesidig förståelse. Detta gäller såväl elever som personal. Skolan har nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering.

"En dialog mellan kulturer förutsätter en frågande öppenhet och en vilja till självreflektion från båda parternas sida. Att relativisera sin egen kultur och att skapa en ny kunskapstradition är stora utmaningar för pedagoger."

- Hans Lorentz, fil dr pedagogik. Forskare/lektor vid Lunds universitet

Är du redo att världen?

Varmt välkommen med din ansökan - Vi ser fram emot att få lära känna dig!