Normativa dokument

  • Elevhälsan
  • Likabehandlingsplan
  • Verksamhetsplan
  • Handlingsplan för elever
    i behov av särskilt stöd
  • Kvalitetsredovisning

Skolan måste hantera såväl elevers lärande som deras hälsa, och elevernas hälsa har stor betydelse för deras skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans sociala miljö. Omvänt har en elevs skolprestationer stor betydelse för hälsan.

Läs här planen för elevhälsan på Västerås Citygymnasium för läsåret 2018-2019

Alla skolor måste ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna måste också arbeta förebyggande dels mot kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Sedan 1 januari 2009 är det också förbjudet med diskriminering som har samband med könsidentitet eller könsuttryck samt ålder.

Läs här vår likabehandlingsplan för 2018-2019

Läs här vår verksamhetsplan för läsåret 2018-2019.

Vår handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd är ett dokument avsett främst för lärare och rektor. Handlingsplanen skall ligga till grund för att åtgärdsprogram upprättas samt höja ambitionerna för lärande och att tydliggöra vad varje elev har rätt att få utveckla för att nå bra resultat i matematik, svenska och engelska samt övriga ämnen.

Läs här vår plan för läsåret 2018-2019

Enligt nu gällande bestämmelser är kravet att varje kommun, skola, fritidshem och förskola en gång per år ska redovisa i vilken utsträckning de nationella målen för respektive verksamhet förverkligats. Dessutom ska man redovisa vilka förbättringsåtgärder man avser att genomföra om det finns brister i måluppfyllelsen. De nationella bestämmelserna som styr kvalitetsredovisningen återfinns i en förordning (SFS 1997:702).

Läs här kvalitetsgranskningen på Västerås Citygymnasium för läsåret 2017-2018

Elevhälsan

Skolan måste hantera såväl elevers lärande som deras hälsa, och elevernas hälsa har stor betydelse för deras skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans sociala miljö. Omvänt har en elevs skolprestationer stor betydelse för hälsan.

Läs här planen för elevhälsan på Västerås Citygymnasium för läsåret 2018-2019

Likabehandlingsplan

Alla skolor måste ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna måste också arbeta förebyggande dels mot kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Sedan 1 januari 2009 är det också förbjudet med diskriminering som har samband med könsidentitet eller könsuttryck samt ålder.

Läs här vår likabehandlingsplan för 2018-2019

Verksamhetsplan

Läs här vår verksamhetsplan för läsåret 2018-2019

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Vår handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd är ett dokument avsett främst för lärare och rektor. Handlingsplanen skall ligga till grund för att åtgärdsprogram upprättas samt höja ambitionerna för lärande och att tydliggöra vad varje elev har rätt att få utveckla för att nå bra resultat i matematik, svenska och engelska samt övriga ämnen.

Läs här vår plan för läsåret 2018-2019

Kvalitetsredovisning

Enligt nu gällande bestämmelser är kravet att varje kommun, skola, fritidshem och förskola en gång per år ska redovisa i vilken utsträckning de nationella målen för respektive verksamhet förverkligats. Dessutom ska man redovisa vilka förbättringsåtgärder man avser att genomföra om det finns brister i måluppfyllelsen. De nationella bestämmelserna som styr kvalitetsredovisningen återfinns i en förordning (SFS 1997:702).

Läs här kvalitetsgranskningen på Västerås Citygymnasium för läsåret 2017-2018

Är du redo att världen?

Varmt välkommen med din ansökan - Vi ser fram emot att få lära känna dig!